СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните ви данни и да получим вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните ви данни от „Е-ЛОЖИСТИКС” ЕООД. Повече информация за Политиката за поверителност и бисквитки на „Е-ЛОЖИСТИКС” ЕООД може да намерите тук. 

Ако маркирате „Приемам всичко” вие се съгласявата, че предоставяте личните си данни доброволно,  че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу. 


 1. Във връзка с регистрацията на уеб сайта www.e-logistics.bg, собственост на  „Е-ЛОЖИСТИКС” ЕООД (наричано по-долу за краткост „Е-ЛОЖИСТИКС”), дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 202468455 и на основание и по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR), декларирам съгласието си Е-ЛОЖИСТИКС да обработва личните ми данни, предоставени при попълване на  формата за регистрирането ми като потребител на уеб сайта.
 2. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че предоставям личните си данни доброволно, същите са пълни и верни, както и че съм запознат/а с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR и давам изрично и безусловно съгласие предоставените от мен лични данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за следните цели:
 1. За целите на регистрацията ми в уеб сайта www.e-logistics.bg
 2. За целите на ползване на услугите на  „Е-ЛОЖИСТИКС”, включително да извършвам поръчки и покупка чрез сайта на предлаганите от  „Е-ЛОЖИСТИКС” стоки;
 3. За целите на извършване на доставка на поръчаните и закупени от мен стоки;
 4. За целите на изпращане до мен на подходящи предложения за стоките и услуги на „Е-ЛОЖИСТИКС”;
 5. За целите на изпращане до мен на игри и промоции на „Е-ЛОЖИСТИКС” ;
 6. За целите на обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните ми данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на  „Е-ЛОЖИСТИКС”, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията по договор.
 7. използването на личните ми данни за целите на планиране, отчетност и статистика.
 1. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че „Е-ЛОЖИСТИКС” има право да предоставя личните ми данни на трети лица:
 1. Обработващи или администратори на лични данни, намиращи се в Европейското икономическо пространство, с които има договорни правоотношения, включително като подизпълнители;
 2. Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook;
 3. Куриерски дружества, чрез които се извършва доставката на поръчаните и закупени стоки и услуги;
 4. Трети лица, предоставящи услуги на нашето дружество като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.


 1. С настоящото декларирам, че съм запознат/а и се съгласявам, че имам право:
 1. Във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ви данни;
 2. Да поискам коригиране или допълване на данните ми при констатирана неточност чрез писмено заявление;
 3. На достъп до личните ми данни; 
 4. На ограничаване обработването на личните ми данни;
 5. На възражение срещу обработването на личните ми данни;
 6. На преносимост на данните;
 7. Да поискам изтриване на личните ми данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 8. Да поискам от Администратора на личните ми данни да уведоми третите лица, на които Администраторът е предоставил личните данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.
 9. На жалба до Комисия за защита на личните данни.


 1. С настоящото декларирам изрично, че съм запознат/а, че  „Е-ЛОЖИСТИКС”   използва на своя сайт www.e-logistics.bg бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за  предоставяне на посочените в сайта услуги. Уведомен съм, че някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта www.e-logistics.bg. Повече информация може да намерите в Политика за поверителност и бисквитки на „Е-ЛОЖИСТИКС” ЕООД .


 1. Уведомен/а съм, че „Е-ЛОЖИСТИКС” има право да обработва и съхранява личните ми данни, дори при оттеглено от мен съгласие, на основание:
 1. Чл. 6, ал. 1, буква „б” от Регламента - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 1. Чл. 6, ал. 1, буква „в” от Регламента - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.
 2. Чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „Е-ЛОЖИСТИКС” ЕООД.


С маркиране на тази отметка потребителят (субектът на личните данни)  дава своето съгласие за обработка на личните си данни съгласно горепосоченото  1. С настоящото се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели, включително директен маркетинг, маркетинг чрез СМС, Електронна поща, по Вайбър (Viber), Ремаркетинг – (маркиране на потребителите според техния интерес и конкретни действия, с цел показване на специфични спрямо тях рекламни послания) и др.

Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

С маркиране на тази отметка потребителят (субектът на личните данни)  дава своето съгласие за обработка на личните си данни съгласно горепосоченото  по тази точка 1. С настоящото давам изричното си съгласие да получавам непоискани търговски съобщения от „Е-ЛОЖИСТИКС” ЕООД, включително на електронната ми поща, чрез СМС, по Вайбър (Viber) или по друг начин. Настоящото съгласие има действие до момента на получен писмен отказ от моя страна.

Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

С маркиране на тази отметка потребителят (субектът на личните данни)  дава своето съгласие за обработка на личните си данни съгласно горепосоченото по тази точка 1. С настоящото декларирам изрично, че съм запознат/а и приемам, че Е-ЛОЖИСТИКС използва на своя сайт бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, които не са необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги, но се използват за анализиране на поведението на клиента в уебсайта или бисквитки, използвани за показване на реклами и др.


Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да се откажа от настоящото съгласие за обработка на личните ми данни съгласно горепосочената точка.С маркиране на тази отметка потребителят (субектът на личните данни)  дава своето съгласие за обработка на личните си данни съгласно горепосоченото в тази точка
С маркиране на тази отметка потребителят (субектът на личните данни)  дава своето съгласие за обработка на личните си данни съгласно всички горепосочени точки, като има възможност да размаркира някои от тях.